Obchodní podmínky

Pořadatel: 3D Aréna, z.s., se sídlem Korunní 926/30, 120 00 Praha 2
Vystavovatel: právnická nebo fyzická osoba, které 3D Aréna, z.s. potvrdila účast na veletrhu či
výstavě
Místo konání: PVA EXPO PRAHA, Praha 9 – Letňany, Beranových 667

Článek 1. – Základní podmínky účasti vystavovatelů na veletrhu 3Dexpo

 1. Základní podmínkou účasti na veletrhu je doručení řádně vyplněné a podepsané Závazné
  přihlášky k účasti fi rmy na veletrhu (dále jen Závazná přihláška). Po jejím obdržení zašle
  3D Aréna, z.s. vystavovateli potvrzení o jejím přijetí.
 2. Podpisem Závazné přihlášky se vystavovatel zavazuje dodržovat Obchodní podmínky
  3D Aréna, z.s. a zároveň Technické podmínky ABF, a.s. pro účast vystavovatelů na veletrhu.
 3. Vystavované exponáty a nabízené služby musí být v souladu se zaměřením veletrhu
  (tzv. oborovým členěním veletrhu).
 4. Služby spojené s účastí na veletrhu vystavovatel objedná samostatnými objednávkami
  uvedenými v přihláškové dokumentaci k Závazné přihlášce.
 5. Vystavovatel nesmí likvidovat exponáty a expozici před ukončením veletrhu či výstavy.
 6. Vystavovatel je oprávněn vystavovat, prodávat či jinak zpřístupňovat veřejnosti pouze výrobky,
  k jejichž nabízení a prodeji je oprávněn

Článek 2. – Platební podmínky

 1. Po obdržení Závazné přihlášky zašle 3D Aréna, z.s. zálohovou fakturu na nájem za objednanou
  výstavní plochu a registrační poplatek.
 2. Po uzávěrce objednaných technických služeb bude vystavovateli zaslána zálohová faktura
  na objednané služby spojené s nájmem výstavní plochy. Úhrada této zálohové faktury je
  podmínkou pro realizaci objednávky technických služeb.
 3. Konečná faktura s odečtením záloh bude zaslána až po ukončení veletrhu.
 4. V základní ceně nájmu a registračním poplatku je zahrnuto:
  – nájemné za výstavní plochu po dobu montáže, průběhu veletrhu a demontáže
  – zařazení do Katalogu (Veletržního průvodce) veletrhu v rozsahu údajů vyznačených
  v Objednávce záznamu do Katalogu (Průvodce)
  – zařazení do orientačního systému veletrhu
  – pět vystavovatelských průkazů pro fi rmy s objednanou plochou do 30 m2
  – jeden vystavovatelský průkaz za každých započatých 10 m2 přesahujících plochu 30 m2
  – montážní/demontážní průkazy pro realizační týmy umožňující vstup (vjezd) do areálu
  (ABF, a.s. je oprávněna požadovat kauci)
  – Katalog veletrhu (Veletržní průvodce) v tištěné podobě
 5. V základní ceně nájmu a registračním poplatku není zahrnuto:
  – obvodové stěny stánku, jiné vybavení, stěny sousedních stánků
  – registrační poplatek za spoluvystavovatele
  – další záznamy o fi rmě – tj. pobočky, divize, obchodní zastoupení apod.
 6. Storno podmínky
  Zruší-li vystavovatel svoji účast na veletrhu, je povinen uhradit následující storno poplatky
  (smluvní pokuty):
  – 30 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
  více než 91 dnů před zahájením veletrhu
  – 50 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
  od 31 do 90 dnů před zahájením veletrhu
  – 100 % z celkového sjednaného nájemného při zrušení Závazné přihlášky v termínu
  do 30 dnů před zahájením veletrhu
  Storno poplatky platí i v případě, sníží-li vystavovatel velikost objednané výstavní plochy.
  Povinnost úhrady storno poplatků má vystavovatel, kterému byla potvrzena účast na veletrhu
  dle čl. 1, odst. 1, i v případě, že neuhradil zálohovou ani jinou fakturu.
  Zrušení účasti vystavovatele na veletrhu musí mít vždy písemnou formu.
  Registrační poplatky propadají v plné výši bez ohledu na termín zrušení Závazné přihlášky.
 7. Pokud v důsledku zásahu vyšší moci a/nebo z důvodu regulatorních opatření státních orgánů
  3D Aréna, z.s. nebude moci zajistit konání veletrhu, uvědomí o tom ihned vystavovatele.
  Závazky 3D Aréna, z.s. z přihlášky k účasti zanikají a vystavovateli nevzniká nárok na náhradu
  vzniklých škod. V takovém případě má 3D Aréna, z.s. nárok si ponechat registrační poplatek.
 8. Za každou další fi rmu, kterou bude vystavovatel prezentovat ve své expozici (předvedením
  exponátů, panelem, fi remním logem, názvem fi rmy, prospekty, videoprogramem apod.),
  je vystavovatel povinen uhradit registrační poplatek spoluvystavovatele. Firma takto řádně
  zaregistrovaná bude v plném rozsahu jako vystavovatel uvedena v Katalogu veletrhu
  (Veletržním průvodci). V případě porušení této zásady bude vystavovatel povinen uhradit
  registrační poplatek spoluvystavovatele a smluvní pokutu ve výši registračního poplatku,
  a to kdykoliv v průběhu veletrhu.
 9. Veškeré ceny jsou uváděny bez DPH.

Článek 3. – Prezentace vystavovatele

 1. Vystavovatel je oprávněn propagovat své výrobky či služby pouze na vlastní expozici
  a nesmí rušit nebo omezovat okolní expozice.
 2. Umisťování jakýchkoliv reklamních či propagačních materiálů mimo vlastní expozici je
  povoleno pouze po předběžném písemném projednání s 3D Aréna, z.s. a za úplatu.
 3. 3D Aréna, z.s. je oprávněna zakázat, resp. odstranit na náklady vystavovatele veškerou reklamu,
  která neodpovídá výše uvedeným podmínkám nebo která podporuje fašismus, rasovou,
  náboženskou či jinou nesnášenlivost nebo snižující lidskou důstojnost.
 4. V průběhu veletrhu je povoleno provozování audiovizuálních, hudebních, tanečních a jiných
  produkcí pouze za předpokladu, že touto produkcí nebudou ostatní vystavovatelé rušeni
  a 3D Aréna, z.s. k této produkci udělila písemný souhlas. K produkci je vystavovatel povinen
  vyžádat si souhlas příslušného kolektivního správce autorských práv (zejména OSA,
  INTERGRAM). Hladina hluku za hranicí stánku nesmí překročit hodnotu povolenou právními
  předpisy.
 5. Veškeré produkce způsobující nadměrný hluk, prach, zplodiny, otřesy, ohrožující bezpečnost
  návštěvníků či ostatních vystavovatelů nebo rušící veletržní provoz je ABF,